Angelina Kumar

Beheer van het vermogen in 2021

Het vermogen van het Boellaardfonds berust op een tweetal pijlers: Het onroerend goed in de Nobelstraat/Lange Jufferstraat in Utrecht en de effectenportefeuille.


In 2021 lagen de inkomsten en uitgaven van onroerend goed en effecten in de lijn van
de begroting. Hierbij valt op dat onder invloed van de coronapandemie de uitgaven lager waren dan begroot. In totaal werden in 10 aanvragen met 37.000 euro gesteund.

Door een sterke waardeverandering van de effecten en onroerend goed was er wel een zeer positief effect op de balanswaardering van deze posten. Dit heeft zijn weerslag gevonden in de positieve resultaten over 2021. Het resultaat bedroeg 63.653 euro. Zie baten en lasten 2021.


In 2021 is er binnen het bestuur een aanzet gemaakt voor een herziening van de uitgangspunten van het vermogensbeheer. Aan het eind van het boekjaar waren de contouren van een aangepast vermogensbeheer wel duidelijk, maar waren er nog geen beslissingen genomen. Een ding was echter wel duidelijk, namelijk dat wij op termijn afscheid zouden nemen van ons onroerend goed. Naar verwachting zal dit laatste in de 2e helft van 2022 worden gerealiseerd. Verder was besloten bij de statutenwijziging in 2020, dat wij de ANBI-status voor ons fonds zouden aanvragen. De ANBI-status is met ingang van 1 januari 2022 door de belastingdienst verleend.

doe een projectaanvraag